"𝑩𝒖̛𝒐̛́𝒄 𝒕𝒊𝒆̂́𝒏 𝒎𝒐̛́𝒊: 𝑵𝒉𝒂 𝒌𝒉𝒐𝒂 đ𝒂̃ 𝒃𝒂̀𝒏 𝒈𝒊𝒂𝒐 - 𝑺𝒖̛̣ 𝒌𝒆̂́𝒕 𝒉𝒐̛̣𝒑 𝒕𝒖𝒚𝒆̣̂𝒕 𝒗𝒐̛̀𝒊 𝒈𝒊𝒖̛̃𝒂 𝒕𝒉𝒊𝒆̂́𝒕 𝒌𝒆̂́ 𝒗𝒂̀ 𝒕𝒉𝒊 𝒄𝒐̂𝒏𝒈"

Zalo
Hotline